คำแถลง: 10 จุดอ่อนของคนไทยที่ได้มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียและสื่อบางฉบับ

Jul 27, 2015

<คำแปล>

คำแถลงของ นายมาซายาสุ โฮซูมิ <PDF> (250KB) 

ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ