ติดต่อ

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ)
เลขที่ 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (Tel): (662) 253-6441
โทรสาร (Fax): (662) 253-2020
อีเมล์(E-mail Address):bgk-info@jetro.go.jp

Working Hours: Monday-Friday 09:00-17:00 hours (Lunch Time: 12:00-13:00 hours)