ติดต่อ

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ)
ชั้น 16 อาคารนันทวัน
161 ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ (Tel): (662) 253-6441-5, 253-6447, 253-2021-3
โทรสาร (Fax): (662) 253-2020
อีเมล์(E-mail Address):bgk-pr@jetro.go.jp

ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทยของเจโทร
ห้องสมุดธุรกิจของเจโทร กรุงเทพฯ

ชั้น 1 อาคารนันทวัน
161 ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ (Tel): (662) 651-8680, 254-5914-5
โทรสาร (Fax): (662) 651-8684
อีเมล์(E-mail Address): bgk-bsct@jetro.go.jp

Working Hours: Monday-Friday 09:00-17:00 hours (Lunch Time: 12:00-13:30 hours)
Library Hours: Monday-Friday 09:00-16:30 hours (Lunch Time: 12:00-13:30 hours)