JETRO Business Support Centre in Thailand (BSCT)

ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทยของเจโทร JETRO Business Support Centre in Thailand (BSCT)1. ความเป็นมา

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร กรุงเทพฯ ได้ก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทย (BSCT) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของญี่ปุ่นในการลงทุนในประเทศไทย BSCT ให้ความช่วยเหลือและบริการที่ครอบคลุมแก่SMEsของญี่ปุ่นในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ไปจนถึงการจัดตั้งธุรกิจจนบรรลุจุดมุ่งหมาย ความช่วยเหลือต่างๆรวมถึงการบริการพื้นที่สำหรับสำนักงาน และสำหรับ จัดกิจกรรมต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงการให้บริการทางด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็น
การช่วยลดความเสี่ยงและภาระที่SMEsของญี่ปุ่นจะต้องแบกรับในช่วงแรกของการมาลงทุน

2. สิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ

2.1) พื้นที่สำนักงานส่วนตัว: 9 ห้อง (4 ห้องสำหรับสำนักงานขนาด 1 คน และ 5 ห้องสำหรับสำนักงานขนาด 2 คน)

~ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับสำนักงาน (โต๊ะทำงาน, โทรศัพท์, โทรสาร ฯลฯ)
~ เลขานุการ (พูดภาษาญี่ปุ่น 2 คน)
~ ห้องประชุม (ห้องประชุมใหญ่สำหรับ 14 ท่าน และห้องประชุมเล็กสำหรับ 4ท่าน)
~ เครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งกันใช้ 2 ชุด
~ ห้องสมุดธุรกิจ

< ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและถ่ายเอกสารต่างหาก >

2.2)บริการให้คำปรึกษาแบบครอบคลุมกว้างขวาง
~ ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนต่างประเทศของเจโทร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร รวมทั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายและ ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต สามารถให้ความช่วยเหลือในการตอบคำถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
~ การให้คำปรึกษาโดยทนาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2.3) บริการให้ข้อมูลต่างๆของระบบการส่งเสริม

ให้บริการแนะนำระบบส่งเสริมต่างๆของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีให้กับวิสาหกิจของญี่ปุ่นที่จะย้ายเข้ามาในประเทศไทย ระบบส่งเสริมจากรัฐบาลญี่ปุ่นเหล่านี้มีตั้งแต่ การเงิน (เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และ การประกันสินเชื่อ) การฝึกอบรมบุคลากร ไปจนถึงความช่วยเหลือทางเทคนิคต่างๆ

~ การเงิน
o ระบบการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจาก บรรษัทเงินทุนของญี่ปุ่นสำหรับวิสาหกิจขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนของประชาชน และ ธนาคารโชโก ชูกิน ตั้งขึ้นเพื่อให้วิสาหกิจขยายกิจการไปยังต่างประเทศ
o ระบบการประกันสินเชื่อที่เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นโดย บรรษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของญี่ปุ่น และสมาคมการประกันสินเชื่อ
o ระบบของเงินทุนเพื่อความร่วมมือทางการลงทุนต่างประเทศ สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก่อตั้งโดย สถาบันพัฒนาโพ้นทะเลแห่งประเทศญี่ปุ่น(JODC)
~ การอบรมบุคลากร
o โดยสมาคมทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล (AOTS)
o การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญโดย สถาบันพัฒนาโพ้นทะเลแห่งประเทศญี่ปุ่น (JODC)

2.4) ติดตามผลหลังจากการขยายธุรกิจในต่างประเทศ

~ จัดบริการให้คำปรึกษารายเดือนในหลายๆด้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิเช่น ทางกฎหมาย แรงงาน และ บริการทางภาษี เป็นต้น
~ จัดกิจกรรมเพื่อการฝึกอบรมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมใน BSCT
~ จัดสัมมนาทางธุรกิจเป็นประจำ (อาทิ ทนายและผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต เป็นต้น) สำหรับกิจการของญี่ปุ่นในเครือ

3. สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารนันทวัน
เลขที่ 161 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ 10330

4. ผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย
วิสาหกิจญี่ปุ่นที่มีความสนใจอย่างสูงในการลงทุนและขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

~ การสำรวจความเป็นไปได้
~ การคัดเลือกผู้ร่วมทุนทางธุรกิจ และหุ้นส่วนทางธุรกิจ
~ การเตรียมการในการจัดตั้งบริษัท หรือสำนักงานตัวแทน

5. คุณสมบัติของผู้ใช้

~ วิสาหกิจที่จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศญี่ปุ่น หรือ วิสาหกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่มีผลประกอบการทางธุรกิจที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งบริษัทสาขาในประเทศไทย ในกรณีของบริษัทของประเทศที่สาม
~ ต้องมีเงินลงทุนในกิจการอย่างน้อยหนึ่งในสามจากญี่ปุ่นที่ต้องมีจดหมายแนะนำตัว หรือเป็นสมาชิกของเจโทร
o องค์กรที่สามารถออกจดหมายแนะนำตัวมีดังนี้คือ: องค์กรเอกชนของญี่ปุ่นที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับ SMEs อาทิ Central Federation of Societies of Commerce and Industry of Japan, Japan Chamber of Commerce and Industry, Shoko Chukin Bank, Japan Finance Corporation for Small Business, Japan Small and Medium Enterprise Corporation, Tokyo Small and Medium Business Investment Consultation Company ,Osaka Small and Medium Business Investment Consultation Company , Nagoya Small and Medium Business Investment Consultation Company , BOI Tokyo Office etc. และองค์กรต่างๆ ที่ได้รับอำนาจจากเจโทร

6. ขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือก
ใบสมัครสามารถขอได้ที่สำนักงานในกรุงโตเกียว สำนักงานเจโทรสาขาต่างๆ และเจโทร กรุงเทพฯ การคัดเลือกใช้เวลาไม่เกิน 1 อาทิตย์ เอกสารที่จำเป็นมีดังนี้

~ ใบสมัครที่มี
o ประวัติย่อของกิจการ และ
o เอกสารแสดงสถานภาพทางการเงินของธุรกิจ
~ แผ่นพับของบริษัท และ แค็ตตาล็อกสินค้าของบริษัท ฯลฯ
~ จดหมายแนะนำตัว หรือหลักฐานการเป็นสมาชิกของเจโทร

7. ข้อบังคับและกฏเกณฑ์สำหรับผู้ใช้

ระยะเวลาการใช้: ไม่เกิน 2 เดือน
เวลาทำการ: เปิดวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9:00น. ถึง 17:00น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ