ห้องสมุดธุรกิจ

ห้องสมุดธุรกิจของเจโทร

แนะนำห้องสมุดเจโทร
ห้องสมุดเจโทรกรุงเทพฯ ได้จัดตั้งห้องสมุดธุรกิจขึ้นเพื่อเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูล ต่างๆ เกี่ยวกับด้านการค้า และการลงทุน สถิติ และข้อมูลการตลาดของสินค้าต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบ ขั้นตอน และมาตรการต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น ในการนำเข้าสินค้า ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาค้นคว้าที่ ห้องสมุดได้ด้วยตนเอง ห้องสมุดธุรกิจเจโทรเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องสมัครเป็น สมาชิก หรือเสียค่าบริการ ใดๆ ผู้ที่มาใช้บริการเพียงแลกนามบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนต่อ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าห้องสมุด และเก็บสิ่งของส่วนตัวของท่านไว้ในล็อคเกอร์ที่ทางห้องสมุด จัดไว้ให้ รวมทั้งปิดเครื่องมือ สื่อสารต่างๆ เพื่อมิให้เป็นการรบกวนต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ผู้ใช้บริการไม่ สามารถยืมหนังสือ หรือ สิ่งพิมพ์ใด ๆ ออกนอกห้องสมุดได้ เนื่องจากหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นหนังสืออ้างอิง และมีจำนวนจำกัด ยกเว้นวิดีทัศน์ที่สามารถยืมกลับได้้

สถานที่ตั้ง(แผนที่)
ห้องสมุดเจโทร ตั้งอยู่บนตึกนันทวัน ชั้น 1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ ถัดจากตึกเจโทร กรุงเทพฯ ผู้ที่มาใช้บริการสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าโดยลงที่สถานีราชดำริ (สายสีลม) ได้
 
 เนื่องจากทางเจโทรไม่สามารถประทับตราจอดรถให้ได้ ดังนั้นผู้ที่นำรถมาจอดไว้ที่ตึกนันทวันจะต้องเสีย ค่าบริการด้วยตนเอง

เวลาเปิดให้ใช้บริการ
ห้องสมุดเปิดให้ใช้บริการจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00-12:00 และ 13:30-17:00 น.
ปิดบริการในวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่ 29 ธันวาคม - 4 มกราคม ทุกปี

บริการทั่วไป
  • บริการตอบข้อซักถามทางการค้าทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์ และ แบบฟอร์ม online สำหรับผู้ที่มาใช้บริการสอบถามในห้องสมุดจะต้องลงทะเบียน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เก็บเป็นข้อมูลสำหรับห้องสมุด
    บริการแนะนำบริษัทคู่ค้าและบริษัทการค้าในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยจากแหล่งข้อมูลทำเนียบธุรกิจทั้งสิ่งพิมพ์และทางออนไลน์
    บริการให้คำปรึกษาในเรื่อง การลงทุน การส่งออก และการนำเข้า ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
    บริการแนะนำคู่ค้า ผ่านทางเว็บไซต์ของเจโทร ที่เรียกว่า TTPP (Trade Tie-up Promotion Program) โดยผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนกับ TTPP เพื่อค้นหาคู่ค้าจากประเทศญี่ปุ่นได้
    บริการถ่ายเอกสารด้วยตนเองหรือสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ โดยมีค่าใช้บริการ
 ประเภทสิ่งพิมพ์
ห้องสมุดจัดประเภทสิ่งพิมพ์ ตามภาษาที่ใช้และประเทศหรือเขตต่างๆ โดยแบ่งเป็น 7 หมวด หลักๆ ดังนี้

B - หนังสือทั่วไป
D - นามสงเคราะห์, สมุดหน้าเหลือง
E - พจนานุกรม สารานุกรม
L - กฎหมาย ข้อกำหนดและกฎระเบียบ
S - สถิติ
T - ภาษีและพิกัด
M - นิตยสารและหนังสือพิมพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ห้องสมุดเจโทรกรุงเทพฯ
ชั้น 1 อาคารนันทวัน (ตึกโอบายาชิเก่า) 161 ถ. ราชดำริ กรุงเทพฯ 10330
โทร : 02-254-5914~5 ต่อ 302, 02-254-5917 (สายตรง)
แฟกซ์ : 02-254-5918
อีเมลล์ :bgk-trade@jetro.go.jp
โฮมเพจ : http://www.jetro.go.jp/thailand