กิจกรรมของเจโทร

→ ดำเนินงานร่วมกับบริษัทไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรม รวมถึงการส่งออก การพัฒนาระบบธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
→ สนับสนุนบริษัทญี่ปุ่น โดยฉพาะ SMEs ในการเสริมสร้างสัมพันธภาพทางธุรกิจกับ ASEAN, จีน, อินเดีย และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นให้เติบโตยิ่งขึ้น
→อำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศดังกล่าว โดยดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
→ ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางการลงทุนให้สามารถแข่งขันได้ทั่วโลก และนำเสนอความน่าสนใจของประเทศญี่ปุ่นสำหรับการลงทุนให้แก่นักลงทุนต่างชาติ
→ ส่งเสริมเขตเศรษฐกิจในเอเชีย ซึ่งรองรับด้วยกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีและการลงทุน