แนะนำเจโทร กรุงเทพฯ

ประวัติเจโทรองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อว่า “เจโทร” กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2502 มีบทบาทที่โดดเด่นในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น เจโทร กรุงเทพฯมีส่วนผลักดันเพิ่มการนำเข้าของสินค้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นและเผยแพร่บรรยากาศที่ดีของการลงทุน
ในประเทศไทย

เจโทร กรุงเทพฯ ยังเป็นสาขาหลักสาขาหนึ่งของสำนักงานต่างประเทศของเจโทรที่มีอยู่ทั้งหมด 80 แห่งทั่วโลกและเป็นศูนย์กลาง
ประสานงานของสำนักงานเจโทรในภูมิภาคเอเชีย อีกด้วย

ในเดือนกรกฎาคม 2541 เจโทร ได้รวมตัวกับสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่น (Institute-of Developing Economies: IDE)อย่างเป็นทางการ ดังนั้น สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ กรุงเทพฯ ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่อาคารสาธรธานีได้ย้ายมาเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานเจโทร
กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ

หลังจากการรวมตัวกัน นอกจากภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนแล้ว เจโทรยังมีบทบาทเพิ่ม ในการทำวิจัยด้านเศรษฐกิจ
ของภูมิภาค โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรการผนวกกันของการทำวิจัยแนวโน้มของ
เศรษฐกิจของโลกของเจโทรและการวิจัยทางวิชาการพื้นฐานของประเทศกำลังพัฒนาของสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจจะ
เสริมความแข็งแกร่งขององค์กรในการให้บริการข้อมูลประเภทต่างๆได้อย่าง ครบถ้วน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของเอเชียในปัจจุบัน

เจโทร กรุงเทพฯ ได้เปิด ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทย (Business Support Center in Thailand: BSCT) โดยมีมร. โนโบรุ ฮาทาเกยาม่า ประธานคณะกรรมการบริหาร เจโทร สำนักงานใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2543 ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 ตึกนันทวัน ถัดจากตึกเจโทร บนถนน
ราชดำรินี้ เป็นศูนย์ส่งเสริมธุรกิจแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นนอกประเทศญี่ปุ่นโดยศูนย์นี้จะเป็นกลไกที่สำคัญในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยจากวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ของญี่ปุ่น บริการต่าง ๆ ของศูนย์นี้จะอำนวย
ความสะดวกในการสรรหาโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมของไทยและญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ทางเจโทรได้จัดตั้ง ห้องสมุดธุรกิจของเจโทร (JETRO Bangkok Business Library) ขึ้นภายในศูนย์แห่งนี้
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านการค้า สถิติต่าง ๆ และข้อมูลทางการตลาดของสินค้าในตลาดญี่ปุ่นรวมถึงมาตรฐานสินค้า
กฎระเบียบขั้นตอนการนำเข้าสินค้าของประเทศญี่ปุ่นโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดจะคอยให้บริการตอบ
ข้อสอบถามทางการค้าและแนะนำคู่ค้าญี่ปุ่นที่มีศักยภาพแก่นักธุรกิจไทย

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการค้าและการลงทุนร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นและภูมิภาคอินโดจีน เจโทรได้แต่งตั้งที่ปรึกษาอาวุโสประจำ
กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ แก่นักธุรกิจในประเทศกัมพูชา
นอกจากนี้แล้วเจโทรยังแต่งตั้งผู้แทนเจโทรประจำกรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทำหน้าที่
ติดต่อประสานงานและส่งเสริมกิจกรรมด้านการค้าและการลงทุนระหว่างนักธุรกิจลาว
และญี่ปุ่นอีกด้วย